Společnost Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., IČO 47124652, se sídlem Vrchlického 18/31, Košíře, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12939 (dále jen „PIA CZ“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro PIA CZ prioritou.

PIA CZ je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné PIA CZ během Vašeho používání internetových stránek PIA CZ (dále jen „Internetové stránky“) a dále na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím Internetových stránek nebo např. při koupi motorových vozidel či zajišťování jejich servisu.

Zásady ochrany osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů, způsoby jejich využívání, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jednotlivých příjemcích osobních údajů, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.


ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společností PIA CZ zpracovávány pro tyto účely:

  • Plnění smluvního vztahu (např. při uzavření kupní či servisní smlouvy či o zápůjčce vozu);
  • Správa uživatelských účtů (např. při zadání osobních údajů v elektronických formulářích dostupných na Internetových stránkách);
  • Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb (PIA CZ může zasílat obchodní sdělení a nabízet výrobky a služby prostřednictvím emailu, SMS, telefonního hovoru a poštovní zásilky);
  • Účetní a daňové účely (plnění právních povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy);
  • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které PIA CZ plní, patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení případně dalším orgánům veřejné moci).


ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

PIA CZ je oprávněno zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získalo: